Verisuren tietosuoja

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 3.1.2017


 1. 1. Rekisterinpitäjä
  Verisure Oy (Y-tunnus: 1773522-2)
  PL 80, 00240 Helsinki
  Puh. 010 217 9195

  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Kimmo Valkeapää
  PL 80, 00240 Helsinki

  3. Rekisterin nimi
  Verisure Oy:n asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Verisure Oy voi käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, palvelukokonaisuuksien määrittäminen sekä suositusten antaminen
  • uutiskirjeiden lähettäminen ja asiakaspalautteen kerääminen
  • asiakkaan tunnistaminen
  • ostoskäyttäytymisen analysointi
  • tilastointi
  • asiakastutkimukset
  • Verisure Oy:n ja mahdollisesti sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointi

  5. Rekisterin tietosisältö
  Verisure Oy:n rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:
  Perustiedot:
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • syntymäaika ja lain sallimissa tai edellyttämissä tilanteissa henkilötunnus
  • sukupuoli
  • asumismuoto
  • laskutusosoite
  • valvontakohteen osoite
  • valvontalaitteiden käyttöä (käyttötiheys, käyttöajankohta) koskeva tiedot sekä valvontalaitteiden mahdollisesti ottamat kuvat valvontakohteesta
  • yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa
  • osto- ja tilaushistoria, toimitus-, hinta- ja laskutustiedot
  • markkinointikiellot, -luvat ja tarjonnanestotiedot
  • toimeksiantosopimuksiin ja tapahtumailmoituksiin sisältyvät tiedot


Hälytysvalvontapalveluiden tuottamiseksi Verisure Oy on lisäksi hälytyskeskuksia koskevan standardin EN 50518 mukaisesti velvollinen käsittelemään seuraavia tietoja:
• valvotun tilan nimi, osoite ja puhelinnumero yhteydenottoa varten
• tilan viitenumero ja mahdolliset erityisjärjestelyt
• käyttäjien nimi, osoite ja puhelinnumero
• toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, kun hälytys tapahtuu
• tarvittaessa sovitut järjestelmän päälle ja pois päältä kytkemisajat
• ulkoista viestintää koskevat tiedot

Kodinturvakartoituksen tilanneiden henkilöiden osalta voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja:
• samassa taloudessa asuvia henkilöitä koskevia tietoja
• kodin murto- ja paloturvallisuuden, vesivuotoriskin sekä pelastautumismahdollisuuksien arvioimiseen liittyviä tietoja ja suosituksia
• tieto yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi vakuutusyhtiöiden asiakkuudesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää asiakkaan tilaamien valvontajärjestelmien ja -laitteiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Verisure Oy:n muista rekistereistä sekä sen yhteistyökumppanien rekistereistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai mutua vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Verisure Oy voi luovuttaa tietoja huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi Verisure Oy:n tai sen yhteistyökumppanin toimesta toteutettavan markkinoinnin tarkoituksiin sekä kodinturvakartoitusten tulosten läpikäymiseksi ja kodin turvan parantamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaistoimien tai lainsäädännön niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan kuitenkin tehdä etäyhteyksien avulla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne Verisure Oy:n tai sen lukuun henkilötietoja käsittelevien tahojen työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joissa liikkumista valvotaan kulunvalvontajärjestelmällä.

Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on lisäksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukainen salassapitovelvollisuus niin työtehtäviä suorittaessaan kuin tehtävän päätyttyäkin.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Verisure Oy voi käsitellä rekisteriinsä tallennettuja henkilötietoja niin kauan, kuin on olemassa asiakkuuteen tai muuhun siihen verrattavaan asialliseen yhteyteen perustuva suhde sekä tällaisen suhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeellista esimerkiksi laskutus-, reklamaatio-, perintä-, verotus- tai oikeudellisia tarkoituksia varten.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaan Verisure Oy on lisäksi velvollinen säilyttämään toimeksiantosopimukset kuusi vuotta toimeksiannon päättymisestä. Sekä ennen 31.12.2016 laaditut tapahtumailmoitukset viisi vuotta niiden laatimispäivästä ja 1.1.2017 jälkeen laaditut tapahtumailmoitukset kaksi vuotta laatimispäivän kalenterivuoden päättymisen jälkeen.

Verisure Oy on lisäksi hälytyskeskuksia koskevan standardin EN 50518 mukaisesti velvollinen säilyttämään kaikki asiakastiedot vähintään kahden vuoden ajan ja kaikki ulkoista viestintää koskevat tiedot vähintään kolmen kuukauden ajan.

Edellä mainittujen käsittelyperusteiden päättymisen jälkeen Verisure Oy voi edelleen käsitellä osaa henkilötiedoista ja siirtää ne lainsäädännön sallimalla tavalla suoramarkkinointirekisteriinsä. Osan tiedoista Verisure Oy voi myös anynymisoida ja säilyttää tilastointitarkoituksissa.

11. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus kerran kalenterivuodessa tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastus- tai korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Pyyntö tulee toimittaa tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä Verisure Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.Pikalinkit

Vaihde
010 217 9000
Asiakaspalvelu, arkisin 8-20
010 217 9195
Hälytyskeskus, 24/7
010 217 9100
Myynti
010 217 9110
asiakaspalvelu@verisure.fi

Usein kysyttyä

Verisure tarjoaa älykkäitä ratkaisuja koteihin. Laadukkaiden tuotteidemme ja ammattimaisen palvelumme ansiosta voimme tarjota ainutlaatuisen valikoiman ratkaisuja, joilla teet kodistasi älykkään. Kodin turvapalveluidemme perustana on hälytyskeskuksemme ympärivuorokautinen  valvonta sekä järjestelmien ammattimainen asennus.

Yhä useammat kodin palveluista ovat verkkoyhteydellä varustettuja, jolloin niitä voidaan ohjata ja valvoa etäyhteydellä, esimerkiksi älypuhelimen kautta. Verisure tarjoaa ainutlaatuisen älykotiratkaisun, joka kattaa mm. murtojen ehkäisyn, hälytyspalvelut, energianhallinnan, lukituksen, sisäilman laadun valvonnan ja SOS-hätäkutsut. Kehitämme jatkuvasti uusia älykkäitä palveluja, joiden avulla teet arjesta hieman helpompaa ja hauskempaa.

Sosiaaliset mediat

Facebook

Lue blogiamme